Pengurusan Risiko

 

Gambaran Keseluruhan

 

BPMB (Bank) sebagai sebuah Institusi Kewangan Pembangunan (DFI), diamanahkan dengan peranan pengembangan untuk menyediakan pembiayaan jangka sederhana hingga jangka panjang untuk projek-projek di sektor infrastruktur, maritim dan teknologi tinggi.

Untuk membolehkan Bank memenuhi peranan pengantara pembiayaannya dengan berkesan, Bank telah mewujudkan sistem pengurusan risiko yang komprehensif untuk mengenal pasti, mengukur, memantau dan mengawal risiko yang akan mendorong dan mengekalkan kualiti aset yang tinggi serta meminimumkan pergantungan pada pinjaman cagaran dalam usahanya untuk mencapai mandat yang ditetapkan oleh Kerajaan.

Sebagai DFI, di mana pinjaman / pembiayaan adalah perniagaan utama, Bank menghadapi risiko kredit, risiko kecairan, risiko operasi, risiko pasaran dan risiko produk (antara lain) dalam menjalankan kegiatannya. Dalam mengurus risiko perniagaannya dengan berkesan dan cekap, Bank berpandukan oleh Kerangka Tadbir Urus dan Pengurusan Risiko Kumpulannya, yang menggariskan asas yang kukuh untuk usaha pengurusan risiko bersepadu dan kawalan dalaman sebagai komponen tadbir urus korporat yang baik. Dasar dan prosedur khusus telah ditetapkan untuk setiap fungsi pengurusan risiko di dalam Pengurusan Risiko Kumpulan serta juga dalam fungsi operasi Bank. Untuk mencapai tujuan ini, pengurusan risiko di Bank akan menyediakan kerangka kerja untuk mengenal pasti, menilai secara objektif dan mengurus secara aktif semua potensi risiko dan peluang yang relevan.

 

Corporate Governance

Board Committees

Board Charter

Statement of Internal Control