Jawatankuasa Shariah

PROFESSOR DR. AZNAN HASAN

Jawatankuasa Shariah Pengerusi

Dr Aznan Hasan telah dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Syariah BPMB pada 1 April 2017. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Syariah dari Universiti Al-Azhar, Mesir. Beliau kemudian berjaya menamatkan Ijazah Sarjana dalam bidang Syariah dari Universiti Kaherah, Mesir dengan kepujian. Beliau kemudian memperoleh Ph.D dari University of Wales, Lampeter, United Kingdom.

Dr. Aznan kini berkhidmat sebagai Profesor di Institut Perbankan dan Kewangan Islam UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau mengajar pelajar-pelajar di peringkat pasca siswazah dan merupakan pakar dalam mata pelajaran Syariah seperti undang-undang komersial Islam, hukum undang-undang Islam dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan perbankan dan kewangan Islam.

Dr. Aznan juga merupakan seorang sarjana Syariah yang terkenal di peringkat tempatan dan juga antarabangsa dalam bidang kewangan Islam. Beliau memiliki pengalaman yang luas dan penglibatan sebagai penasihat Syariah selama lebih kurang 15 tahun, di mana beliau telah memberi khidmat sebagai penasihat dan perunding Syariah kepada pelbagai institusi kewangan, entiti korporat, agensi kerajaan dan pihak berkuasa kawal selia. Beliau juga terlibat dalam menasihati dan meluluskan pelbagai produk kewangan Islam dalam industri perbankan, pasaran modal dan takaful. Beliau juga telah mengendali dan menerbit lebih dari 40 penyelidikan serta menyampaikan lebih daripada 100 pembentangan mengenai Syariah dan kewangan Islam di seluruh dunia.

Pada masa ini, Dr Aznan berkhidmat sebagai Presiden Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam. Beliau juga merupakan Timbalan Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Pengerusi Jawatankuasa Syariah Maybank Islamic Berhad

DR. AHMAD BASRI IBRAHIM

Jawatankuasa Shariah Ahli

Dr. Ahmad Basri Ibrahim telah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah BPMB pada 1 April 2017. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Hukum dan Perundangan Islam dari Universiti Jordan, Jordan. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajiannya dan berjaya mendapatkan Ijazah Sarjana dalam Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia serta Ph.D dalam bidang Undang-undang Islam dari Universiti Birmingham, United Kingdom.

Dr. Ahmad Basri kini merupakan Ketua Pengurusan Syariah di Permodalan Nasional Berhad (PNB). Tugas beliau adalah untuk memimpin dan mengawasi pasukan yang bertanggungjawab dalam hal-hal Syariah bagi pengurusan dana unit amanah. Sebelum ini, beliau merupakan seorang Profesor Madya di Jabatan Fiqh dan Usul Al-Fiqh di Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Warisan Islam dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau pernah memberi syarahan dalam beberapa mata pelajaran Syariah seperti Usul Al-Fiqh, undang-undang jenayah Islam, pengenalan Fiqh dan bidang kajian yang diminatinya termasuk undang-undang transaksi Islam, sistem politik Islam dan ketetapan perundangan Islam.

Dr. Ahmad Basri mempunyai pengalaman luas sebagai penasihat Syariah kerana pengalaman beliau yang pernah berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah dan anggota Jawatankuasa Syariah di beberapa institusi kewangan Islam, dalam industri perbankan dan takaful Islam. Beliau juga pernah menjalankan penyelidikan, menerbitkan artikel serta beberapa bab buku serta pernahdiundang untuk membentangkan kertas kerja dan memberi latihan di beberapa persidangan mengenai Kewangan dan Syariah Islam.

Pada masa ini, Dr. Ahmad Basri merupakan ahli Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam.

USTAZ MOHD FADHLY MD YUSOFF

Jawatankuasa Shariah Ahli

Ustaz Mohd Fadhly Md Yusoff telah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah BPMB pada 1 April 2017. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Syariah (Kelas Pertama) dari Universiti Malaya, Malaysia.

Ustaz Mohd Fadhly kini menjalankan perniagaannya sendiri, serta merupakan penasihat dan perunding Syariah bebas. Sebelum ini, beliau pernah berkidmat sebagai pengurus di Jabatan Pasaran Modal Islam di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia selama 12 tahun. Beliau bertanggungjawab dalam mengurus, mengawasi dan memantau keperluan patuh Syariah dalam merangka struktur produk Islam, bagi tujuan penerbitan Sukuk, produk berstruktur, pelaburan kolektif dan amanah pelaburan hartanah Islam.

Beliau juga bertanggungjawab ke atas kegiatan penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan produk pasaran modal Islam serta menggariskan kriteria dan menerbitkan manual untuk sekuriti Islam. Selain itu, beliau juga terlibat dalam mengkaji dan memberi maklumbalas teknikal bagi penyediaan garis panduan bagi pasaran modal Islam.

Ustaz Mohd Fadhly telah dilantik sebagai perunding untuk Jabatan Pasaran Modal Islam setelah tamat berkhidmat di Suruhanjaya Sekuriti. Beliau juga telah dilantik sebagai penasihat dan perunding Syariah oleh sejumlah institusi pendidikan, organisasi bukan kerajaan dan institusi kewangan. Dari segi meningkatkan keupayaan, beliau terlibat dalam kajian kurikulum dan silibus kewangan Syariah dan Islam bagi tujuan pembangunan modal insan serta para pelatih yang terbabit. Beliau juga merupakan jurulatih bertauliah bagi kursus Kelayakan Kewangan Islam oleh Institut Sekuriti dan Pelaburan Berkanun.

Pada masa ini, Ustaz Mohd Fadhly merupakan ahli Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam. Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Syariah RHB Islamic Bank Berhad dan Sun Life Takaful Berhad.

PROFESSOR DR ZURINA BINTI SHAFII

Jawatankuasa Shariah Ahli

Professor Dr. Zurina Shafii telah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah BPMB pada 1 April 2021. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Teknologi MARA, Malaysia, Ijazah Sarjana Kewangan dari Universiti Durham, United Kingdom serta PhD. dalam Kewangan Islam juga daripada Universiti Durham, United Kingdom.

Beliau juga memegang jawatan sebagai presiden Persatuan Pengurusan Harta dan Kewangan Islam (AIFIWM), sebuah organisasi bukan kerajaan yang memperjuangkan isu-isu pengurusan harta Islam. Beliau juga adalah ahli Jawatankuasa Syariah (SC) untuk Standard Chartered Saadiq Malaysia dan Khadijah International Wakaf Yayasan (Labuan), di mana beliau memberi nasihat dan pemantauan dari aspek operasi Syariah institusi-institusi tersebut. Beliau juga pernah menganggotai Jawatankuasa Syariah MBSB Bank selama 4 tahun, di mana beliau berpeluang untuk menasihati bank tersebut dalam proses peralihan penuhnya yang bermula pada tahun 2017. Mulai Januari 2021, beliau memegang tanggungjawab untuk memimpin Pusat Wakaf dan Zakat Universiti Sains Islam Malaysia, sebagai Pengarah, di mana beliau menerajui, menyusun strategi dan mengumpulkan dana serta wakaf untuk Pusat tersebut.

Beliau dan ahli pasukannya adalah pengasas perundingan MIG yang menyediakan latihan, menggunakan alat pendidikan yang menyeluruh, melalui permainan papan bagi pendidikan kewangan Islam. Inovasi tersebut dinamakan Muamalat Interactive Game (MIG). Penemuan ini memenangi banyak anugerah, yang telah dianugerahkan oleh PECIPTA, ITEX dan IENA di Jerman. Permainan papan digunakan dalam latihan di beberapa bank Islam, institusi zakat, universiti, sekolah dan NGO.

Kepakarannya dalam bidang kewangan Islam menjadikannya bertanggungjawab sebagai panel pakar luar untuk Badan Akreditasi Kewangan (FAA) dan SME untuk IBFIM dalam audit Syariah, di mana beliau memimpin projek untuk menjadikan Juruaudit Syariah Profesional yang diperakui ke pasaran pada bulan Disember 2019. Penglibatan beliau dengan semua fungsi tadbir urus Syariah; Pengurus risiko Syariah, penyemak Syariah dan juruaudit Syariah sebagai pelatih utama untuk Modul 5: Perancangan dan Program Audit Syariah dan Modul 4: Pengurusan Risiko Syariah telah menyediakan peluang untuk mereka terlibat dalam isu perbankan dan takaful Islam pada masa kini.

Beliau juga pernah dilantik sebagai peneliti pelawat di Durham University Business School (Durham University, UK), Institut Latihan Penyelidikan Islam (IRTI) Bank Pembangunan Islam (IDB) dan Pusat Pembangunan Kewangan Islam Global, pusat penyelidikan Bank Dunia yang berpusat di Istanbul pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2018, beliau berada di ASAFAS Kyoto University, sebagai sebagai Pelawat Penyelidik Cendekiawan.