Tanggungjawab Korporat

PENYATA TANGGUNGJAWAB KORPORAT (CR)
 

BPMB percaya bahawa mereka harus memberi kembali kepada komuniti tempat ia beroperasi. Bank juga komited untuk pembangunan komuniti yang lestari dan mengamalkan tingkah laku etika yang baik dalam urusan perniagaannya, untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang harmoni, dengan melibatkan diri dan berkomunikasi dengan komuniti melalui inisiatif CR.

Inisiatif CR Bank tidak akan terbatas pada penyediaan dana, perkhidmatan dan bantuan kepada masyarakat, tetapi juga akan diperluas untuk meliputi tempat kerja, pasar dan persekitaran.

Bank menganggap inisiatif Tanggungjawab Korporat (CR) sebagai dimensi baru dalam pengurusan strategik untuk memberikan sumbangan positif kepada kejayaan perniagaan Bank. Ini adalah cara untuk Bank berusaha untuk mengimbangi antara prestasi ekonomi, persekitaran dan masyarakat.

Bank juga percaya bahawa CR akan meningkatkan kesetiaan jenama, meningkatkan penembusan jenama, memupuk penyertaan aktif dari pihak berkepentingan, menimbulkan perasaan bangga, komitmen dan Ukhwah di kalangan pekerjanya.

Dalam aspirasinya untuk berada di liga CR, BPMB akan:

1.

Melaksanakan inisiatif CR, yang akan memberi kesan sosial dan persekitaran yang jelas kepada pihak berkepentingan Bank.

2.

Melaksanakan inisiatif CR yang mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam tawaran nilai dan penglibatan dalam isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian persekitaran perniagaan Bank

3.

Menggunakan inisiatif CR sebagai alat komunikasi untuk memperkukuhkan usaha warga korporatnya dalam membina persepsi masyarakat yang positif, serta memberi pengaruh pendapat dan tindakan yang baik.

4.

Berkomunikasi untuk memberi pengaruh, pendapat dan tindakan positif dalam misi Bank untuk pembangunan negara, dalam mengintegrasikan, mendidik dan memperkasakan masyarakat.

5.

Membantu mewujudkan budaya prestasi tinggi baru dengan memastikan pekerja mempunyai maklumat untuk menang, memahami pasaran dan industri, melaksanakan dan beroperasi pada tahap kecekapan yang tinggi dalam persekitaran yang kompetitif.

6.

Memperkukuhkan citra warga korporat Bank melalui program pembangunan persepsi masyarakat dengan meletakkan kualiti dan ciri-ciri yang membezakan BPMB dari pesaingnya.

7.

Dasar ini akan merangkumi empat bidang fokus inisiatif dan amalan CR, iaitu Komuniti, Alam Sekitar, Tempat Kerja dan Pasaran.

Bank juga akan merancang dan memulai Inisiatif CR Unggulan, yang harus saling bergantung dan saling berkaitan antara keempat bidang fokus. Dalam melaksanakan inisiatif unggulan ini, Kumpulan Komunikasi Korporat akan bekerjasama dengan jabatan dan anak syarikat yang berkaitan untuk mencapai hasil dan objektif yang diinginkan.
 

Empat (4) kawasan inisiatif CR adalah:

Komuniti Persekitaran
       
Tempat kerja Pasaran