Infrastruktur Pengurusan Risiko

 

Gambaran Keseluruhan

 

Lembaga Pengarah, pada peringkat akhirnya akan dipertanggungjawab bagi pengurusan risiko Bank. Lembaga Pengarah harus memastikan bahawa pelaksanaan dasar pengurusan risiko yang berkesan dan menentukan tahap risiko, selaras dengan selera risiko Bank. Memandangkan ukuran dan kerumitan operasinya, Lembaga Pengarah telah menubuhkan jawatankuasa khusus untuk membantu mengawasi dan mengurus jumlah risiko dan risiko khusus yang dihadapi oleh Bank. Ini telah menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk menguruskan risiko dalam Bank dan untuk melaksanakan pelbagai prosedur dan polisi pengurusan risiko.

Jawatankuasa utama yang terlibat dalam pengurusan risiko adalah seperti berikut:

 

Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah (BRMC)

BRMC, adalah sebuah jawatankuasa pada peringkat Lembaga Pengarah, yang bertanggungjawab bagi keseluruhan pengurusan risiko Bank, termasuklah risiko kredit, risiko operasi, risiko kecairan, risiko pasaran dan pengurusan liabiliti aset di dalam Bank. BRMC membantu Lembaga Pengarah dalam memenuhi tadbir urus dan melaksanakan tugas mereka untuk pengawasan risiko yang efektif bagi Kumpulan BPMB.

 

Jawatankuasa Kredit Lembaga Pengarah (BCC)

BCC, juga merupakan jawatankuasa di peringkat Lembaga Pengarah, untuk memberikan peran penyeliaan dan pengawasan terhadap semua pinjaman dan cadangan pembiayaan / kredit serta pelaburan yang berkaitan dengan kredit sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam dokumen had kuasa BPMB dan untuk memastikan bahawa proses pengurusan risiko yang memadai telah dirangka dan berfungsi dengan efektif .

 

Jawatankuasa Kredit Kumpulan (GCC)

GCC adalah jawatankuasa peringkat Pengurusan yang memutuskan cadangan pinjaman / pembiayaan dan pelaburan sehingga had kuasanya. Pinjaman pada had yang lebih tinggi juga akan dinilai dan dibincangkan di Jawatankuasa ini bagi memberi saranan kepada pihak berkuasa yang lebih tinggi.

 

Jawatankuasa Pengurusan Risiko (MRC)

Jawatankuasa Pengurusan Risiko (MRC) adalah sebuah Jawatankuasa untuk meninjau dan mengesyorkan kepada BRMC, di mana kelulusan telah diwakilkan oleh Lembaga Pengarah, badan yang memberikan arahan taktikal dan strategik untuk pengelolaan risiko dari Kumpulan seperti kredit, modal, operasi, pengawalseliaan, reputasi dan risiko tidak patuh Syariah (SNC).

 

Jawatankuasa Pengurusan Aset & Liabiliti (ALCO)

Objektif Jawatankuasa Pengurusan Aset & Liabiliti (ALCO) adalah untuk berkhidmat sebagai fungsi pengawasan utama serta membahaskan isu-isu utama berkaitan dengan pengurusan aset dan liabiliti, pasaran, kecairan dan risiko modal.