Shariah Committee

ASSOCIATE PROFESSOR DR. AZNAN HASAN

 Chairman

Dr. Aznan Hasan was appointed as Chairman of the Shariah Committee of BPMB on 1 April 2017. He holds a Bachelor Degree in Shariah from University of Al-Azhar, Egypt. He then successfully completed his Master Degree in Shariah from Cairo University, Egypt with distinction. He later obtained his Ph.D from University of Wales, Lampeter, United Kingdom.

Dr. Aznan is currently an Associate Professor at the IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University of Malaysia. He teaches post-graduate level students and specializes in the subjects of Shariah such as Islamic commercial law, Islamic legal maxim and other related areas of Islamic banking and finance.

Dr. Aznan is a renowned Shariah scholar locally as well as at the international arena in the field of Islamic finance. He has an extensive experience and involvement in Shariah advisory for approximately 15 years, where he has served as a Shariah advisor and consultant to various financial institutions, corporates entities, government agencies and regulatory authorities. He was involved in advising and approving various Islamic financial products in the banking, capital market and takaful industries. He has also conducted and published more than 40 researches and presented more than 100 presentations on Shariah and Islamic finance world-wide.

Currently, Dr. Aznan serves as the President of the Association of Shariah Advisors in Islamic Finance. He is also the Deputy Chairman of Shariah Advisory Council of the Securities Commission Malaysia and the Chairman of the Shariah Committee of Maybank Islamic Berhad.

 
 

 Pengerusi

Dr Aznan Hasan telah dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Syariah BPMB pada 1 April 2017. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Syariah dari Universiti Al-Azhar, Mesir. Beliau kemudian berjaya menamatkan Ijazah Sarjana dalam bidang Syariah dari Universiti Kaherah, Mesir dengan kepujian. Beliau kemudian memperoleh Ph.D dari University of Wales, Lampeter, United Kingdom.

Dr. Aznan kini berkhidmat sebagai Profesor Madya di Institut Perbankan dan Kewangan Islam UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau mengajar pelajar-pelajar di peringkat pasca siswazah dan merupakan pakar dalam mata pelajaran Syariah seperti undang-undang komersial Islam, hukum undang-undang Islam dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan perbankan dan kewangan Islam.

Dr. Aznan juga merupakan seorang sarjana Syariah yang terkenal di peringkat tempatan dan juga antarabangsa dalam bidang kewangan Islam. Beliau memiliki pengalaman yang luas dan penglibatan sebagai penasihat Syariah selama lebih kurang 15 tahun, di mana beliau telah memberi khidmat sebagai penasihat dan perunding Syariah kepada pelbagai institusi kewangan, entiti korporat, agensi kerajaan dan pihak berkuasa kawal selia. Beliau juga terlibat dalam menasihati dan meluluskan pelbagai produk kewangan Islam dalam industri perbankan, pasaran modal dan takaful. Beliau juga telah mengendali dan menerbit lebih dari 40 penyelidikan serta menyampaikan lebih daripada 100 pembentangan mengenai Syariah dan kewangan Islam di seluruh dunia.

Pada masa ini, Dr Aznan berkhidmat sebagai Presiden Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam. Beliau juga merupakan Timbalan Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Pengerusi Jawatankuasa Syariah Maybank Islamic Berhad

DR. AHMAD BASRI IBRAHIM

 Member

Dr. Ahmad Basri Ibrahim was appointed as a Member of the Shariah Committee of BPMB on 1 April 2017. He holds a Bachelor in Islamic Jurisprudence and Legislation from the University of Jordan, Jordan. He also holds a Master Degree in Islamic Revealed Knowledge and Heritage from the International Islamic University Malaysia and a Ph.D in Islamic Law from the University of Birmingham, United Kingdom.

Dr. Ahmad Basri is currently Head of Islamic Project at Permodalan Nasional Berhad (PNB). He leads and oversees a team which is in-charge of Shariah matters in unit trust funds management. Prior to this, he was an Associate Professor at the Department of Fiqh and Usul Al-Fiqh at the Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia. He used to teach subjects of Shariah such as Usul Al-Fiqh, Islamic criminal law, introduction to Fiqh and his research areas of interest includes Islamic law of transactions, Islamic political system and Islamic legal maxims.

Dr. Ahmad Basri has wide experience in Shariah advisory as he has previously served as chairman and member of Shariah Committee of a number of Islamic financial institutions in Islamic banking and takaful industries. He also conducted researches and published articles, book chapters as well as invited to present papers and training on Shariah and Islamic finance in conferences.

Currently, Dr. Ahmad Basri is a member of Association of Shariah Advisors in Islamic Finance.

 
 

 Ahli

Dr. Ahmad Basri Ibrahim telah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah BPMB pada 1 April 2017. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Hukum dan Perundangan Islam dari Universiti Jordan, Jordan. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajiannya dan berjaya mendapatkan Ijazah Sarjana dalam Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia serta Ph.D dalam bidang Undang-undang Islam dari Universiti Birmingham, United Kingdom.

Dr. Ahmad Basri kini merupakan Ketua Pengurusan Syariah di Permodalan Nasional Berhad (PNB). Tugas beliau adalah untuk memimpin dan mengawasi pasukan yang bertanggungjawab dalam hal-hal Syariah bagi pengurusan dana unit amanah. Sebelum ini, beliau merupakan seorang Profesor Madya di Jabatan Fiqh dan Usul Al-Fiqh di Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Warisan Islam dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau pernah memberi syarahan dalam beberapa mata pelajaran Syariah seperti Usul Al-Fiqh, undang-undang jenayah Islam, pengenalan Fiqh dan bidang kajian yang diminatinya termasuk undang-undang transaksi Islam, sistem politik Islam dan ketetapan perundangan Islam.

Dr. Ahmad Basri mempunyai pengalaman luas sebagai penasihat Syariah kerana pengalaman beliau yang pernah berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah dan anggota Jawatankuasa Syariah di beberapa institusi kewangan Islam, dalam industri perbankan dan takaful Islam. Beliau juga pernah menjalankan penyelidikan, menerbitkan artikel serta beberapa bab buku serta pernahdiundang untuk membentangkan kertas kerja dan memberi latihan di beberapa persidangan mengenai Kewangan dan Syariah Islam.

Pada masa ini, Dr. Ahmad Basri merupakan ahli Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam.

USTAZ MOHD FADHLY MD YUSOFF

 Member

Ustaz Mohd Fadhly Md Yusoff was appointed as a Member of the Shariah Committee of BPMB on 1 April 2017. He holds a Bachelor Degree in Shariah (First Class) from the University of Malaya, Malaysia.

Ustaz Mohd Fadhly currently runs his own business and is also an independent Shariah advisor and consultant. Prior to this, he was previously a manager with the Islamic Capital Market Department in Securities Commission Malaysia where he had served for 12 years. He was responsible in managing, supervising and monitoring Shariah compliance requirements of Islamic product structures in relation to submissions for issuance of Sukuk, structured products, collective investments and Islamic real estate investment trusts. He was also in-charge of research and development activities in relation to Islamic capital market products and outlined the criteria and manuals for Islamic securities. Besides, he was also involved in reviewing and providing technical inputs for preparation of Islamic capital market guidelines.

Ustaz Mohd Fadhly was appointed as a consultant for the Islamic Capital Market Department after he left the Securities Commission. He was also appointed as Shariah advisor and consultant by a number of educational, non-governmental organisations and financial institutions. On capacity building front, he is involved in reviewing Shariah and Islamic finance curriculum and syllabus for human capital development and training providers. He is also an accredited trainer for Islamic Finance Qualification by Chartered Institute for Securities and Investment.

Currently, Ustaz Mohd Fadhly is a member of Association of Shariah Advisors in Islamic Finance. He is also a member of Shariah Committee of RHB Islamic Bank Berhad and Sun Life Takaful Berhad.

 
 

 Ahli

Ustaz Mohd Fadhly Md Yusoff telah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah BPMB pada 1 April 2017. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Syariah (Kelas Pertama) dari Universiti Malaya, Malaysia.

Ustaz Mohd Fadhly kini menjalankan perniagaannya sendiri, serta merupakan penasihat dan perunding Syariah bebas. Sebelum ini, beliau pernah berkidmat sebagai pengurus di Jabatan Pasaran Modal Islam di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia selama 12 tahun. Beliau bertanggungjawab dalam mengurus, mengawasi dan memantau keperluan patuh Syariah dalam merangka struktur produk Islam, bagi tujuan penerbitan Sukuk, produk berstruktur, pelaburan kolektif dan amanah pelaburan hartanah Islam.

Beliau juga bertanggungjawab ke atas kegiatan penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan produk pasaran modal Islam serta menggariskan kriteria dan menerbitkan manual untuk sekuriti Islam. Selain itu, beliau juga terlibat dalam mengkaji dan memberi maklumbalas teknikal bagi penyediaan garis panduan bagi pasaran modal Islam.

Ustaz Mohd Fadhly telah dilantik sebagai perunding untuk Jabatan Pasaran Modal Islam setelah tamat berkhidmat di Suruhanjaya Sekuriti. Beliau juga telah dilantik sebagai penasihat dan perunding Syariah oleh sejumlah institusi pendidikan, organisasi bukan kerajaan dan institusi kewangan. Dari segi meningkatkan keupayaan, beliau terlibat dalam kajian kurikulum dan silibus kewangan Syariah dan Islam bagi tujuan pembangunan modal insan serta para pelatih yang terbabit. Beliau juga merupakan jurulatih bertauliah bagi kursus Kelayakan Kewangan Islam oleh Institut Sekuriti dan Pelaburan Berkanun.

Pada masa ini, Ustaz Mohd Fadhly merupakan ahli Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam. Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Syariah RHB Islamic Bank Berhad dan Sun Life Takaful Berhad.

PROFESSOR DR ZURINA BINTI SHAFII

 Member

Professor Dr. Zurina Shafii was appointed as a Member of the Shariah Committee of BPMB on 1 April 2021. She holds a Bachelor in Accountancy from University Technology MARA Malaysia, MSC Finance from Durham University, United Kingdom and PhD. In Islamic Finance, also from Durham University, United Kingdom.

She is the president of Association of Islamic Financial and Wealth Management (AIFIWM), a non-governmental organisation championing the issues of Islamic wealth management. She is too a member of Shariah Committee (SC) for Standard Chartered Saadiq Malaysia and Khadijah International Waqf Foundation (Labuan), advising and monitoring the Shariah operational aspects of the institutions. She sat on the Shariah Committee of MBSB Bank for 4 years, having had the opportunity to advise the bank for its full conversion process initiated in 2017. Starting January 2021, she holds the responsibility to lead as the Director of Centre of Waqf and Zakat of Universiti Sains Islam Malaysia, leading, strategizing and fundraising zakat and waqf for the Centre.

She and her team members are the founders of MIG consultancy that provides training, adopting immersive educational tool, a board game for Islamic finance education. The innovation is called Muamalat Interactive Game (MIG). The invention won many awards, conferred by PECIPTA, ITEX and IENA in Germany. The board games are used in trainings in a number of Islamic banks, zakat institutions, universities, schools and NGOs.

Her expertise in Islamic finance led her the responsibility as an external expert panel for Finance Accreditation Agency (FAA) and A SME for IBFIM on Shariah audit, heading the project of making the Certified Professional Shariah Auditor to the market in December 2019. Her engagement with the all functions of Shariah governance; Shariah risk managers, Shariah reviewers and Shariah auditors as the main trainer for Module 5: Shariah Audit Planning and Program and Module 4: Shariah Risk Management provided the avenues to engage on Islamic banking and takaful issues of the day.

She was appointed as a visiting research fellow in Durham University Business School (Durham University, UK), Islamic Research Training Institute (IRTI) of Islamic Development Bank (IDB) and Global Islamic Finance Development Centre, a research centre for World Bank based in Istanbul in 2014-2015. In 2018, she was in ASAFAS Kyoto University, as Visiting Research Scholar.

 
 

 Ahli

Professor Dr. Zurina Shafii telah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah BPMB pada 1 April 2021. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Teknologi MARA, Malaysia, Ijazah Sarjana Kewangan dari Universiti Durham, United Kingdom serta PhD. dalam Kewangan Islam juga daripada Universiti Durham, United Kingdom.

Beliau juga memegang jawatan sebagai presiden Persatuan Pengurusan Harta dan Kewangan Islam (AIFIWM), sebuah organisasi bukan kerajaan yang memperjuangkan isu-isu pengurusan harta Islam. Beliau juga adalah ahli Jawatankuasa Syariah (SC) untuk Standard Chartered Saadiq Malaysia dan Khadijah International Wakaf Yayasan (Labuan), di mana beliau memberi nasihat dan pemantauan dari aspek operasi Syariah institusi-institusi tersebut. Beliau juga pernah menganggotai Jawatankuasa Syariah MBSB Bank selama 4 tahun, di mana beliau berpeluang untuk menasihati bank tersebut dalam proses peralihan penuhnya yang bermula pada tahun 2017. Mulai Januari 2021, beliau memegang tanggungjawab untuk memimpin Pusat Wakaf dan Zakat Universiti Sains Islam Malaysia, sebagai Pengarah, di mana beliau menerajui, menyusun strategi dan mengumpulkan dana serta wakaf untuk Pusat tersebut.

Beliau dan ahli pasukannya adalah pengasas perundingan MIG yang menyediakan latihan, menggunakan alat pendidikan yang menyeluruh, melalui permainan papan bagi pendidikan kewangan Islam. Inovasi tersebut dinamakan Muamalat Interactive Game (MIG). Penemuan ini memenangi banyak anugerah, yang telah dianugerahkan oleh PECIPTA, ITEX dan IENA di Jerman. Permainan papan digunakan dalam latihan di beberapa bank Islam, institusi zakat, universiti, sekolah dan NGO.

Kepakarannya dalam bidang kewangan Islam menjadikannya bertanggungjawab sebagai panel pakar luar untuk Badan Akreditasi Kewangan (FAA) dan SME untuk IBFIM dalam audit Syariah, di mana beliau memimpin projek untuk menjadikan Juruaudit Syariah Profesional yang diperakui ke pasaran pada bulan Disember 2019. Penglibatan beliau dengan semua fungsi tadbir urus Syariah; Pengurus risiko Syariah, penyemak Syariah dan juruaudit Syariah sebagai pelatih utama untuk Modul 5: Perancangan dan Program Audit Syariah dan Modul 4: Pengurusan Risiko Syariah telah menyediakan peluang untuk mereka terlibat dalam isu perbankan dan takaful Islam pada masa kini.

Beliau juga pernah dilantik sebagai peneliti pelawat di Durham University Business School (Durham University, UK), Institut Latihan Penyelidikan Islam (IRTI) Bank Pembangunan Islam (IDB) dan Pusat Pembangunan Kewangan Islam Global, pusat penyelidikan Bank Dunia yang berpusat di Istanbul pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2018, beliau berada di ASAFAS Kyoto University, sebagai sebagai Pelawat Penyelidik Cendekiawan.

DR. SYAHNAZ BINTI SULAIMAN

 Member

Dr. Syahnaz Sulaiman was appointed as a Member of the Shariah Committee of BPMB on 1 April 2021. She holds a Bachelor Degree in Shariah Law from University of Malaya, Master Degree in Islamic Master of Comparative Laws (MCL), International Islamic University Malaysia (IIUM) and PhD in Islamic Economy, University of Malaya

Dr. Syahnaz is a Senior Lecturer in Islamic finance at the Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). She teaches several subjects on Islamic finance and has written a number of research papers. In line with her interest on Islamic finance, she has also supervised postgraduate thesis on Islamic finance. She participates actively in Shariah and Islamic finance conferences.

Currently, Dr Syahnaz is a member of the Association of Shariah Advisors in Islamic Finance.

 
 

 Ahli

Dr. Syahnaz Sulaiman telah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah BPMB pada 1 April 2021. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Shariah dari Universiti Malaya, Ijazah Sarjana Undang-undang Perbandingan Islam (MCL), dari Univeristi Islam Antarabangsa Malaysia dan PhD. Ekonomi Islam, dari Universiti Malaya.

Dr. Syahnaz merupakan Pensyarah Kanan dalam bidang kewangan Islam di Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau mengajar beberapa matapelajaran mengenai kewangan Islam dan telah menulis sejumlah makalah penyelidikan. Sejajar dengan minatnya terhadap kewangan Islam, beliau juga menyelia tesis pascasiswazah mengenai kewangan Islam. Beliau juga mengambil bahagian secara aktif dalam persidangan kewangan Syariah dan Islam.

Pada masa ini, Dr Syahnaz adalah ahli Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam.