No Gift Policy

Dear Valued Business Partners,

 

No Gift Policy

 

Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) is a signatory to the Corporate Integrity Pledge,   committing to uphold an Anti-Corruption Principles in Malaysia in promoting integrity, good governance and transparency in all aspects of its operation.

 

In line with the commitment to conduct business free from any corruption offence under any law such as the MACC Act 2009 and Penal Code, BPMB has adopted a No Gift Policy which prohibits employees of BPMB from receiving any gifts from customers, vendors and external parties.

 

The policy is adopted to avoid conflicts of interest or the appearance of such conflicts for either party.

 

Should you require additional information or clarification, please contact our Integrity Officers at 03-2611-3361 or

 

We thank you for your support and understanding in complementing our effort to conduct business with the highest standards of ethics.

 
 

Polisi Tiada Hadiah

Rakan Perniagaan Yang Dihormati,

 

Polisi Tiada Hadiah

 

Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) merupakan salah sebuah penandatangan Akujanji/Ikrar Integriti Korporat, yang komited untuk menegakkan Prinsip Anti-Rasuah di Malaysia dalam mempromosi integriti, tadbir urus yang baik dan ketelusan dalam semua aspek operasi kami.

 

Sejajar dengan komitmen untuk menjalankan perniagaan yang bebas dari sebarang kesalahan rasuah, di bawah mana-mana undang-undang seperti Akta SPRM 2009 dan Kanun Keseksaan, BPMB kini mengamalkan Polisi Tanpa Hadiah yang melarang pekerja BPMB menerima hadiah daripada pelanggan, peniaga / rakan niaga dan mana-mana pihak luaran.

 

Dasar ini ditetapkan untuk mengelakkan konflik kepentingan atau kemunculan konflik sebegitu, bagi kedua-dua belah pihak.

 

Sekiranya anda memerlukan maklumat atau penjelasan lanjut, sila hubungi Pegawai Integriti kami di talian 03-2611-3361 atau e-mel di

 

Kami amat berterima kasih di atas sokongan dan kerjasama pihak anda dalam membantu meyempurnakan usaha kami bagi menjalankan perniagaan dengan piawaian etika tertinggi.