MARITIME & LOGISTIC SCHEME (MLF)

 

ITEM
DESCRIPTION
Objective To provide financial assistance to existing and new companies dealing with or involved in maritime related activities and services including aerospace and logistic activities.
Purpose
 1. To finance the acquisition of all type of brand new/second hand vessels or aircraft;
 2. To finance the acquisition of land, construction of shipyard/hangar infrastructure and its related machinery and equipment;
 3. To finance the acquisition of land, construction of building, plant and machinery of port, bonded warehouse, port yard and haulage for maritime activities and aerospace activities;
 4. To finance oil & gas related activities and services;
 5. To finance the asset acquisition for logistic services including warehouse, vehicles and related equipment;
 6. To part finance working capital requirements.
Fund Size
RM 1.5 billion
(An aggregate of RM500 million is allocated for Bumiputera companies across all schemes)
Availability
 • 1 January 2021 until 2023
 • Application received before 31 December 2023 is granted an extension until 31 March 2024 for approval process
Target Sector
Target Sector Companies that are involved in marine, oil & gas, aerospace and logistics related activities and services
Eligibility
 • Private Limited, Public Company and Cooperatives;
 • Majority ownership of 51% by Malaysian
 • Incorporated and registered in Malaysia
Facility Offered
 • Term financing
 • The scheme can be structured for syndication/club deal arrangements
Financing Purpose
 • For capital expenditure (CAPEX) and operating expenditure (OPEX)
Financing Tenure
 • CAPEX : up to 12 years
 • OPEX : up to 5 years
Margin of Financing
 • Up to 90%
Financing Amount
 • Financing amount is subject to BPMB’s evaluation and credit policies. Any application exceeding the maximum amount must obtain Board approval
 • As guidance, the fund available per customer may be determined based on the following categories:
  • Working capital requirements : up to RM100 million
  • Development of infrastructure : Up to RM150 million
 • The above may vary subject to the bank’s credit assessment.
Financing Rate
 • Government : COF + Margin – Subsidy of 2%
 • Commercial: BFR + Margin – Subsidy of 2%
 • Margin is up to 2% per annum. Effective rate is subject to the approving authority of BPMB
Profit Subsidy 2% per annum
Credit related Matters Subject to BPMB’s credit approval processes.
 
 

SKIM MARITIM DAN LOGISTIK

 

ITEM DESKRIPSI
Objektif Memberi bantuan kewangan kepada syarikat sedia ada dan syarikat-syarikat baru yang berurusan dengan atau terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan maritim termasuk aktiviti aeroangkasa dan logistik.
Tujuan
 1. Membiayai semua jenis kapal atau pesawat terpakai/baru;
 2. Membiayai pemilikan tanah, pembinaan infrastruktur limbungan/ hangar serta mesin dan peralatan yang berkaitan;
 3. Membiayai pemilikan tanah, pembinaan bangunan, kilang dan mesin untuk pelabuhan, gudang, perkarangan pelabuhan dan pengangkutan untuk aktiviti maritim dan aeroangkasa;
 4. Membiayai aktiviti dan perkhidmatan berkaitan minyak & gas;
 5. Membiayai perolehan aset bagi perkhidmatan logistik termasuk gudang, kenderaan dan peralatan yang berkaitan;
 6. Untuk membiayai keperluan modal kerja.
Saiz Dana
 • RM1.5 bilion
 • (Agregat RM500 juta diperuntukkan untuk syarikat Bumiputera merangkumi semua skim)
Tempoh Sah Guna
 • 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023
 • Permohonan yang diterima sebelum 31 Disember 2023 diberikan lanjutan sehingga 31 Mac 2024 untuk proses kelulusan
Sektor Sasaran Syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan marin, minyak & gas, aeroangkasa dan logistik
Kelayakan
 1. Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam dan Koperasi;
 2. Pemilikan majoriti sebanyak 51% oleh warganegara Malaysia
 3. Diperbadankan dan didaftarkan di Malaysia
Kemudahan yang ditawarkan
 • Pembiayaan berjangka
 • Skim ini juga boleh distruktur untuk pembiayaan berbentuk sindiket / club deal
Tujuan Pembiayaan Untuk tujuan perbelanjaan modal (CAPEX) dan perbelanjaan operasi (OPEX)
Tempoh Pembiayaan
 • CAPEX : sehingga 12 tahun
 • OPEX : sehingga 5 tahun.
Margin Pembiayaan Sehingga 90%
Jumlah Pembiayaan
 • Amaun pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian BPMB dan polisi kredit. Sebarang permohonan yang melebihi amaun maksimum perlu mendapat kelulusan Lembaga Pengarah BPMB
 • Sebagai panduan, dana yang tersedia bagi setiap pelanggan boleh ditentukan berdasarkan kategori berikut:
  • Keperluan modal kerja : sehingga RM100 juta
  • Pembangunan infrastruktur : sehingga RM150 juta
 • Jumlah di atas mungkin berbeza, tertakluk kepada penilaian kredit BPMB.
Kadar Pembiayaan
 • Kerajaan : COF + Margin – Subsidi 2%
 • Komersial: BFR + Margin – Subsidi 2%
 • Margin adalah sehingga 2% setahun. Kadar efektif tertakluk kepada kuasa melulus BPMB
Subsidi Keuntungan 2% setahun
Perkara Berkaitan Kredit Tertakluk kepada proses kelulusan kredit BPMB.