Yuran dan Caj

Note:

 1. Yuran & Caj kepada pelanggan yang dikategorikan sebagai Korporat, Kecil dan Perusahaan (PKS) hendaklah mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.
 2. Semua yuran dan caj adalah tertakhluk kepada cukai, jika berkenaan.

Minima 0.25% daripada jumlah pembiayaan, melainkan dikecualikan / dikurangkan / diubah oleh Pihak BPMB yang berkuasa untuk meluluskan perubahan.

Catatan:

 1. i) Pengiraan yuran pemprosesan tidak termasuk jumlah pembiayaan keuntungan semasa tempoh tangguh (semasa moratorium atau sebahagian pembayaran keuntungan).
 2. ii) Yuran pemprosesan dikecualikan bagi kes di mana penyediaan dana tidak mengenakan yuran pemprosesan untuk pengunaan dana.
 3. iii) “Earnest” Deposit tidak akan dikenakan kepada Pelanggan.
 4. iv) Cara pembayaran untuk yuran pemprosesan akan ditentukan berdasarkan kes ke kes.
(a) Variasi Terma dan Syarat Kemudahan Minima RM10,000.00 setiap permintaan
(dikenakan apabila pembiayaan diluluskan)
(b) Penstrukturan Semula / Penjadualan Semula Kemudahan Minima RM10,000.00 setiap permintaan
(dikenakan apabila pembiayaan diluluskan)
(c) Cek Dipulangkan RM100.00 untuk setiap cek dipulangkan

Note: Variasi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada perubahan jenis mesin dan peralatan tertentu, pengurangan jumlah pembiayaan, lanjutan tempoh untuk melaksanakan dokumen kemudahan, lanjutan masa untuk memenuhi syarat duluan, lanjutan tempoh ketersediaan.

(a) Yuran Transaksi RM10.00 setiap RM1,000,000.00 atau apa-apa kadar lain yang dikenakan oleh pembekal komoditi yang dilantik.

(b) Yuran Wakalah (Ejen Utama / Sub-Agen)

(hanya untuk permohonan Pembiayaan Bersindiket atau Kelab untuk bukan PKS)

RM5,000.00 akan dikenakan kepada Muwakkil (Pengetua)

Bagi kes di mana Bank Bersindiket atau mana-mana pihak lain yang melantik BPMB sebagai sama ada (i) ejen untuk membeli komoditi daripada pembekal komoditi dan/atau (ii) sub-ejen untuk menjual komoditi kepada pembekal komoditi.

Nota: Yuran transaksi yang disebut harga kepada Pelanggan hendaklah dalam jumlah mutlak (berdasarkan jumlah pembiayaan yang diluluskan) dan baki selebihnya jika ada, selepas mengambil kira pengeluaran sebenar yang dibuat, tidak akan dikembalikan kepada Pelanggan.

Berkenaan untuk pengeluaran LC/LC-i oleh jurubank BPMB bagi pihak Pelanggan BPMB:

(a) Terbitan LC / LC-i 0.10% sebulan ke atas amaun LC / LC-i atau minima RM100.00
(dibayar terlebih dahulu sebelum pengeluaran LC / LC-i)
(b) Yuran Pemprosesan LC / LC-i RM100.00
(dibayar terlebih dahulu sebelum pengeluaran LC / LC-i)
(c) Yuran Penggunaan (untuk FOREX) RM100.00
(dibayar terlebih dahulu sebelum pengeluaran LC / LC-i)
(d) (d) Pindaan Terma LC / LC-i RM50.00 setiap permintaan
(e) Pengeluaran Jaminan Penghantaran

0.20% sebulan ke atas jumlah Jaminan Penghantaran untuk tempoh 3 bulan atau minimum RM10.00

Tambahan 0.10% setahun, jika Jaminan Penghantaran tidak dikembalikan kepada Bank selepas 3 bulan

(f) dikenakan apabila pembiayaan diluluskan Seperti yang dikenakan apabila pembiayaan diluluskan
 • 1.50 % setahun atau 0.125% sebulan pada amaun yang dijamin untuk tempoh yang dijamin (dibayar terlebih dahulu), melainkan diubah oleh pihak BPMB yang berkuasa.
 • Tiada bayaran balik Yuran BG / BG-i atau mana-mana bahagian daripadanya, sekiranya berlaku penamatan awal atau pelepasan atau pulangan pra-matang jaminan bank.
 • Caj Pembayaran Lewat untuk Jaminan Bank / Jaminan Bank-i (apabila digunakan sepenuhnya / dibayar oleh BPMB)
  1. (a) Caj Pampasan / Ta'widh - pada kadar lazim semalaman harian Pasaran Wang Antara Bank Islam (“Islamic Interbank Money Market (IIMM)”) atau kadar lain yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia keatas baki yang belum dijelaskan, disebabkan pembayaran kemungkiran pembiayaan dilakukan satu (1) hari selepas tempoh matang pembiayaan yang ditetapkan oleh BPMB; dan
  2. (b) Penalti / Gharamah - pada kadar sifar peratus (0%)
(a) Caj Bayaran Lewat / Caj Pampasan (Ta’widh)

1.00% setahun ke atas ansuran tertunggak semasa tempoh kemudahan; dan/atau

1.00% setahun atau pada kadar semalaman harian semasa Kadar Pasaran Wang Antara Perbankan Islamik (IIMM) mengikut mana-mana yang lebih rendah atau kadar lain yang Bank Negara Malaysia mungkin nyatakan terhadap harga jualan tertunggak (tertakluk kepada Ibra' jika berkenaan) jika pembayaran tertunggak berterusan melebihi tarikh matang kemudahan tersebut.

(b) Caj Bayaran Lewat / Caj Pampasan (Ta’widh) untuk BG / BG-i (Kafalah) Pada kadar lazim semalaman harian Pasaran Wang Antara Bank Islam (“Islamic Interbank Money Market (IIMM)”) atau kadar lain yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia keatas baki yang belum dijelaskan, disebabkan pembayaran kemungkiran pembiayaan dilakukan satu (1) hari selepas tempoh matang pembiayaan yang ditetapkan oleh BPMB
(c) Caj Pampasan (Ta’widh) atas Bayaran Pendahuluan 1.00% setahun atau kadar lain yang mungkin ditentukan oleh Bank Negara Malaysia terhadap jumlah yang perlu dibayar, bermula dari hari berikutnya selepas 1 hari (T+1) tempoh tangguh sehingga pembayaran penuh bagi jumlah tersebut dibuat.
(d) Penalti (Gharamah) 0.00% setahun
 • Yuran untuk pembayaran pendahuluan yang dibuat untuk yuran kepada pihak ketiga seperti Yuran Guaman, Yuran Jurutera Pemeriksaan Bebas, Takaful / Sumbangan Insurans / Premium, Yuran Surat Kredit kepada Bank Pengeluar, Keluar Sewa dan yuran lain.
 • Caj pampasan akan dikenakan bagi sebarang kelewatan pembayaran "yuran bayaran pendahuluan". Untuk butiran lanjut sila rujuk ke bahagian "Caj Pembayaran Lewat"
(a) Yuran Ejen Projek Sehingga RM70,000.00 setahun
(b) Yuran Ejen Kemudahan Sehingga RM70,000.00 setahun
(c) Yuran Ejen Keselamatan Sehingga RM70,000.00 setahun
(d) Yuran Penyertaan Berdasarkan jumlah yang disebut oleh Ejen Kemudahan
(e) Yuran Penasihat Utama / Yuran Susun Utama Di denominasikan oleh peratusan tertentu* daripada jumlah terbitan PDS.
(Dibayar berdasarkan pencapaian atau kejayaan)
(f) Yuran Pengunderaitan Dikira berdasarkan peratusan tertentu* daripada amaun yang ditaja jamin
(g) Yuran Tawaran Beli Dikira berdasarkan peratusan tertentu* daripada jumlah saiz terbitan

*Note:

 1. (i) Yuran tertakluk kepada rundingan pihak berkenaan.
 2. (ii) Semua yuran dan caj adalah tertakluk kepada cukai, jika berkenaan.
 3.  

Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)

Mengikut Perintah Ganjaran Peguamcara termasuk yuran untuk pendaftaran gadaian, carian tanah, carian kebankrapan, cukai dan caj lain mengikut skala fi yang dikenakan oleh Peguamcara (jika berkenaan)

Yuran / Ujrah berikut tidak akan dikenakan kepada pelanggan:

 1. (a) Yuran Prabayaran
 2. (b) Yuran Penyata Akaun
 3. (c) Yuran Pengesahan Audit
 4. (d) Yuran Penyata Akaun untuk Penebusan (Yuran Penebusan)
 5. (e) Yuran Pengeluaran untuk Murabahah / Dayn
 6. (f) Yuran Kutipan Murabahah / Dayn
 7. (g) Yuran Semakan Tahunan
 8. (h) Yuran Rujukan
 9. (i) Sahkan Yuran Pesanan Belian (CPO)