Terma & Syarat

Penafian

Berikut adalah terma dan syarat yang mengatur penggunaan portal Bank, Pembangunan dan nyatakan hak dan kewajiban anda ketika mengakses dan / atau menggunakan maklumat dan perkhidmatan di laman web ini.

 

Sekiranya anda mengakses portal ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma dan syarat ini mengikat anda dan merupakan perjanjian antara anda, pelanggan, dan kami, Bank Pembangunan, untuk akses dan / atau penggunaan tersebut.

 

Terma dan syarat semasa ini menggantikan apa-apa terma dan syarat sebelumnya yang mungkin anda terima atau capai sehingga kini melalui portal. Penggunaan dan / atau akses perkhidmatan anda yang berterusan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap terma dan syarat semasa ini.

Had Liabiliti

Anda secara jelas memahami dan bersetuju bahawa Bank Pembangunan tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, gantirugi akibat atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kerugian kehilangan keuntungan, muhibah atau kerugian tidak nyata lain yang disebabkan oleh:

 
  1. Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan portal

  2. Kos perolehan barang dan perkhidmatan pengganti yang dihasilkan dari barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperoleh atau mesej yang diterima atau transaksi yang dilakukan melalui atau dari portal;

  3. Akses atau perubahan penghantaran atau data anda yang tidak dibenarkan

  4. Pernyataan atau perlakuan mana-mana pihak ketiga di portal atau

  5. Apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan portal. Pautan
 

Bank Pembangunan boleh menyediakan pautan ke laman web lain. Laman web bertautan seperti itu dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, Bank Pembangunan tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan sumber daya tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Bank Pembangunan tidak bertanggungjawab atau berkewajipan terhadap ketersediaan laman web atau sumber luaran tersebut, dan tidak menyokong, tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan, iklan, produk, atau bahan lain yang tersedia dari laman web atau sumber tersebut. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Bank Pembangunan tidak akan bertanggungjawab atau berkewajipan, secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan tersebut yang terdapat di atau melalui mana-mana laman web atau sumber tersebut.

Penamatan
 

Bank Pembangunan boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian atau semua perkhidmatan dan perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab, dengan atau tanpa pemberitahuan, berkuat kuasa serta-merta. Bank Pembangunan juga boleh menghentikan atau menangguhkan akaun anda kerana tidak aktif, yang didefinisikan sebagai gagal log masuk ke perkhidmatan untuk jangka masa yang panjang. Anda bersetuju bahawa Bank Pembangunan tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana penamatan akses anda ke Perkhidmatan.

Pengubahsuaian Terma Perkhidmatan
 

Bank Pembangunan berhak setiap saat untuk mengubah, mengubah, menghapus atau menambah Terma dan Syarat ini dengan memberi anda notis sebelumnya. Walau bagaimanapun, dalam keadaan mendesak atau untuk melindungi keselamatan portal atau dalam keadaan lain di luar kawalan kami, apabila Bank Pembangunan menganggap perlu untuk membeza-beza, mengubah suai, menghapus atau menambah Terma dan Syarat ini, ia mungkin melakukannya tanpa terlebih dahulu notis kepada anda. Adalah diterima bahawa untuk memastikan diri anda tetap terkini dengan segala perubahan, pengubahsuaian, penghapusan atau penambahan Terma dan Syarat ini, anda bersetuju untuk mengakses dan membaca Terma dan Syarat ini secara berkala dan secara berkala. Anda seterusnya bersetuju dan menerima bahawa akses dan penggunaan Terma dan Syarat ini yang berterusan (seperti yang diubah atau diubah dari semasa ke semasa) akan sama dengan penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, penghapusan, pengubahsuaian atau penambahan Terma dan Syarat ini.

Pengubahsuaian pada Perkhidmatan
 

Bank Pembangunan berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah atau menghentikan, sementara atau selama-lamanya, perkhidmatan (atau bahagiannya) dengan atau tanpa pemberitahuan. Anda bersetuju bahawa pihak Bank Pembangunan tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penghentian perkhidmatan.

Am
 

Tajuk yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini hanya untuk rujukan dan kemudahan dan tidak akan dipertimbangkan dalam penafsiran atau pembinaan Terma dan Syarat ini.Sekiranya ada ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ini dianggap menyalahi atau tidak sah di bawah undang-undang atau peraturan yang ada sekarang dan akan datang yang efektif dan berlaku, peruntukan tersebut akan dapat dipisahkan sepenuhnya dan Terma dan Syarat ini akan ditafsirkan sebagaimana peruntukan haram atau tidak sah dan yang tidak pernah disusun sebagai sebahagian daripada Terma dan Syarat ini dan baki ketentuan Terma dan Syarat ini akan terus berkuatkuasa dan tidak akan dipengaruhi oleh peruntukan haram atau tidak sah atau pemutusan dari Terma dan Syarat ini.