Penafian

Bahan dan maklumat dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan atau item lain, disediakan oleh BPMB secara "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" asas. Rujukan kepada bahan dan maklumat yang terdapat dalam laman web merangkumi bahan dan maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga.

 

BPMB tidak membuat jaminan, pernyataan atau sokongan yang tersurat atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan hakmilik, bukan pelanggaran, keboledagangan, kegunaan, operasi, kelengkapan, terkini, ketepatan, kualiti memuaskan, kebolehpercayaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan laman web, bahan, maklumat dan / atau fungsi di dalamnya dan secara jelas menolak tanggungjawab atas kesalahan dan peninggalan dalam bahan, maklumat dan / atau fungsi tersebut. Tanpa pengecualian di atas dan / atau terma dan syarat perjanjian yang berlaku yang mengatur semua produk dan perkhidmatan BPMB, langkah wajar akan diambil oleh BPMB untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua maklumat yang berkaitan dengan transaksi dan produk BPMB yang berasal secara eksklusif dari BPMB.

 

Selanjutnya BPMB tidak menjamin atau menyatakan bahawa akses ke seluruh atau sebahagian laman web ini, bahan, maklumat dan / atau fungsi yang terdapat di dalamnya akan disediakan tanpa gangguan atau bebas dari kesilapan atau bahawa sebarang kecacatan yang dikenal pasti akan diperbaiki, atau bahawa tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesalahan atau kehilangan maklumat yang dikirimkan, bahawa tidak ada virus atau sifat pencemaran atau pemusnah lain yang akan ditularkan atau tidak akan berlaku kerosakan pada sistem komputer anda.

 

Bahan, maklumat dan fungsi yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dalam keadaan apa pun dianggap atau ditafsirkan sebagai tawaran atau permintaan untuk menjual, membeli, memberikan, mengambil, mengeluarkan, memperuntukkan atau memindahkan, atau sebagai pemberian nasihat mengenai saham , saham, bon, nota, kepentingan, unit amanah, dana bersama atau sekuriti lain, pelaburan, pinjaman, pendahuluan, kredit atau deposit di mana-mana bidang kuasa.

 

Anda bertanggungjawab untuk menilai kualiti, kecukupan, kelengkapan, terkini dan kegunaan semua perkhidmatan, kandungan, nasihat, pendapat dan maklumat lain yang diperoleh atau diakses melalui laman web; malah anda harus mendapatkan nasihat profesional setiap masa dan mendapatkan pengesahan bebas terhadap bahan dan maklumat yang disediakan di sini sebelum membuat keputusan pelaburan, perniagaan atau komersial berdasarkan bahan atau maklumat tersebut.